Fishing Matsu & dining for Ayu

Kyo Toyota-shi de Shimozato sensei to Kazuchan to Machan ishoni sakana surimashit. Hajimete nihon de sakana suri🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟. Ippai Matsu surimashita demo sutto Ayu tomotta. Honto wa Matsu. Watashi wa aho dane. Hahaha😁

Atode Ayu ryoriyasan itta, jubbun de ayu totte, ryoriyasan sakutte. Ippai ayu tabemashita. Issumo arigatougozaimasu. Sugoi tanoshikatta❕❕🎏🎏

20120729-185204.jpg

20120729-185226.jpg

20120729-185248.jpg

20120729-185304.jpg

Back to Inuyama

Kyo no asa Olympics opening ceremony mita. Atode academy de renshu shimashita.

Kino ippai oishii yakiniku tabemashita. Machan no tomodachi, Techan gochisosamadeshita. Issumo arigatougozaimasu 😄

20120728-191728.jpg

20120728-191743.jpg

Third day at ETGA

Kyo mo academy ni imasu. Asa training shimashita. Chotto brain training test o shimashita. Mama focus ga ii demo relaxation wa yokunai.

Gogo kara ippai lies to shots benkyushimashita. Ima downhill side lies ga yokunatta. Asa ippai short game to putting renshushitai.

20120727-192426.jpg

20120727-192433.jpg