Weird weather in Chiba

Konshu Chiba de sugoi isokashi tenki, asa sugoi samui, tamani atagai, atode ame, mata samui. Sugoi henna tenki.

Kyo mo ame. Yokuwakarimasen. Kyo chotto renshu shite ashita jumbi shimasu. Konshu ganbarimasu.